Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze levering- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle met ons gesloten
overeenkomsten.

2. Totstandkoming overeenkomst
Een koopovereenkomst komt pas tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging van ons aan de
wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt
direct na de bestelling in de vorm van een E-mail. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening
van de koper.

3. Betaling
Betaling dient te geschieden onmiddellijk na factuurdatum. Indien uw betaling niet tijdig ontvangen is,is het mogelijk dat de door uw bestelde artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de
afgesproken prijs. U kunt dan het artikel opnieuw bestellen tegen de dan geldende prijs. Bij niet betaling op de vervaldag (factuurdatum) worden de facturen, van rechtswege en zonder dat hiervoor een aangetekende ingebrekestelling nodig is, verhoogd met verwijl intresten van 10% en een schadebeding van 10%.
De rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd bij geschillen.

4. Levertijd

De bestelde artikelen worden in de regel binnen 14 werkdagen, na ontvangst van de betaling, geleverd. In het
uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt AquaClaire zich ten aller tijden het recht
om, naar keuze van de klant, hetzij voor gratis her-levering te zorgen van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en
prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag. Bij niet tijdige levering dient u ons dan ook schriftelijk in
gebreke te stellen. Ongeacht het hiervoor bepaalde, houden wij ons in ieder geval het recht voor van een na-leveringstermijn van veertien werkdagen. Gedurende deze termijn dient de koper de levering alsnog te accepteren.
Zodra de te leveren producten AquaClaire verlaten, gaat het risico waar het deze producten/dieren betreft, over op
de koper. Indien de te leveren producten/ dieren tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden , blijft het risico eveneens voor de koper, op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden op het adres van levering, wordt een kost van 40€ aangerekend aan de koper, en weer meegenomen naar AquaClaire. Na een levertijd van meer dan 30 dagen heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. (niet geldig bij producten of dieren die tevergeefs werden aangeboden.)

5. Verzending
Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzending en
verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf
verlaten.

AquaClaire is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

6. Prijzen
De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder
voorbehoud van prijswijzigingen.

7. Reclames
De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan AquaClaire te melden. Indien een dier dood wordt aangetroffen is de handtekening en foto in gesloten verpakking enkel geldig als bewijs, door de persoon die geleverd heeft voor AquaClaire.
Reclame ter zake van leveringen dienen binnen 7 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt bij voorkeur schriftelijk aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis her levering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen een tegoedbon doen toekomen. U kunt onze klantenservice bereiken via e-mail: claire_aqua@yahoo.be

8. Herroepingsrecht
Bestellingen op de webshop met goedkeuring aankoop zijn bindend.
De koper heeft het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling van goederen,de gedane aankoop te herroepen.
Dit geldt niet voor dieren, producten welke gebruikt zijn, tijdschriften, voeding en testsets. De goederen dienen compleet,
onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden. De verzendkosten komen voor rekening van de koper. AquaClaire betaalt binnen een periode van 30 dagen na ontvangst en controle van de retourgoederen het betaalde bedrag terug aan de koper.

9. Retourneren

De goederen dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden.
De verzendkosten komen voor rekening van de koper. Niet gefrankeerde zendingen worden door ons geweigerd.
Voor leveringen onder rembours die worden geweigerd of niet worden opgehaald zonder vooraf aangekondigde geldige reden, wordt € 40, in rekening gebracht voor de gemaakte onkosten.

11. Buitengerechtelijke incassokosten

Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden. Bij onterechte laster en eerroof die gerechtelijke gevolgen heeft, wordt een schadevergoeding van 500€ per dag aangerekend, laster op sociale media enz. meegerekend.

12. Overmacht
Indien AquaClaire door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen
opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben
beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te
ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van AquaClaire wordt verstaan
elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van
haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien
was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de
toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van
een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

13. Garantie
Met betrekking tot producten van derden is AquaClaire tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij
van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer
van AquaClaire liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot
vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet
verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd,
dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

AquaClaire is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

14. Aansprakelijkheid
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor AquaClaire in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet
uitdrukkelijk heeft aanvaard, kan AquaClaire niet aansprakelijk gehouden worden, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van AquaClaire. De klant vrijwaart AquaClaire te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. De aansprakelijkheid van AquaClaire blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat AquaClaire de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door AquaClaire ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

15. Overige bepalingen
In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden. In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van AquaClaire

Alle bestellingen van de website zijn bindend.

Afdrukken