Ondernemingsgegevens

Maatschappelijke zetel
D'Solutions gcv
Hofstraat 16 bus 6
3540 Herk De Stad Belgie
Telefoon en Fax: 011650714

Ingeschreven bij de kruispunt bank van ondernemingen onder het nummer: 0629689653
BTW: Be0629689653
RPR Hasselt

ARtikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van D'Solutions GCV AquaClaire, met maatschappelijke zetel te 3540 Herk De Stad, Hofstraat 16/6, BTW be0629689353, RPR Hasselt, hierna D'Solutions genoemd, biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen.

Huidige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant").

De Klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zijn, met uitsluiting van zijn eventuele eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds incl. BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
Er wordt een kost van 17€ annulatie bij een bestelling gerekend.
Is de klant niet aanwezig bij levering wordt er een kost van 250€ aangerekend.
Klanten worden geleverd op zaterdagen, tenzij anders doorgegeven. Op vrijdagavond krijgen diegenen die de volgende dag op de planning staan een mailtje, houd die mail altijd goed in de gaten pas dan weten wij de definitieve planning voor de volgende dag. Wenst u een ander adres van levering mail het ons tijdig door.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.
De eventuele bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-dat is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden D'Solutions niet. D'Solutions is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts behouden tot een middelenverbintenis. D'Solutions is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over de producten, beschikbaarheid, leveringstermijn, of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met D'Solutions.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te alle tijden worden aangepast of ingetrokken door D'Solutions. D'Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om artikelen uit het assortiment van D'Solutions online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant zijn goedkeuring geeft bij ingaven, en een bevestigingsmail ontvangt van D'Solutions. De artikelen worden door D'Solutions geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leveringsdatum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

Contant bij levering tot een bedrag van 200€
Vooraf betaling via overschrijving.

Goederen die gekocht zijn in de webshop, maar waar D'Solutions nog geen betaling van ontvangen heeft, blijven 7 dagen gereserveerd voor de klant. Eens deze termijn verstreken is, moet de klant een nieuwe bestelling plaatsen. D'Solutions behoudt zich het recht voor om deze termijn om welke reden dan ook te verkorten of te verlengen.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van D'Solutions.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Klant vanaf de levering van de goederen.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van D'Solutions te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele moratoire intrest, die gelijk is aan 10% per jaar. Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling met 10% verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling met minimum van 25€ per factuur. Dit forfaitair bedrag geldt als vergoeding voor de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet betaling.

Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houdt D'Solutions haar het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op de schadevergoeding.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbaar gebrek of probleem van een artikel of een andere tekortkoming bij levering, moet onmiddellijk gemeld worden, op straffe van verval van elk recht.

ARtikel 8: Levering

D'Solutions zal de bestelde artikelen pas klaarmaken voor levering na bevestiging van de bestelling van de Klant. De leveringstermijn wordt bevestigd bij de bestelling. Voor de betaling ontvangt de Klant de nodige gegevens na de bevestiging van de bestelling.

Artikelen besteld via de website worden standaard geleverd door D'Solutions zelf tot bij de klant.

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

D'Solutions heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Klant betaalde sommen terugbetaald zonder intrest of andere vergoeding.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een goed of een andere tekortkoming moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld bij levering.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in zijn bezit heeft gekregen.

Artikel 9: Verzakingstermijn / herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant D'Solutions gcv, met maatschappelijke zetel te 3540 Herk De Stad, Hofstraat 16/6. Telefoon en Fax  011650714 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hierdoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De eventuele kosten van het retourneren van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde procedure of een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt D'Solutions zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

. Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
. Artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd;
. Artikelen die op maat van de Klant gemaakt zijn;
. Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
. Artikelen met einde reeksen of in uitverkoop
. Artikelen in prijs verminder / solden.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal D'Solutions alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, aan de Klant terugbetalen.

Artikel 10: Garantie

Krachtens de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen goed te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant D'Solutions zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van twee maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 11: Privacy

De verandwoordelijk van de verwerking, D'Solutions, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die hij middels zijn bestelling afsluit en om de Klant vrijblijvend de informatie van D'Solutions toe te sturen.

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan D'Solutions, met maatschappelijke zetel te 3540 Herk De Stad, Hofstraat 16/6, claire_aqua@yahoo.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de Klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de Klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan hij zich steeds richten tot D'Solutions met maatschappelijke zetel te 3540 Herk De Stad, Hofstraat 16 bus 6. claire_ aqua@yahoo.be.

D'Solutions behandeld de gegevens van de Klant als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login-gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, D'Solutions heeft dus geen toegang tot het paswoord van de Klant.

De website van D'Solutions (AquaClaire) maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen uitvoeren.

De website van D'Solutions houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht wordt.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op claire_aqua@yahoo.be

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet - verzaking

Indien een bepaling van de Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettelijkheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar de verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van D'Solutions. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat eletronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de maatschappelijke zetel van D'Solutions zijn bevoegd voor alle geschillen tussen partijen.


Wij geven geen garantie op geslacht, nog op de grote van de vissen we maken een schatting deze kunnen afwijkend zijn.

Onterechte laster en eerroof die gerechtelijke gevolgen heeft zal een schadevergoeding van 500€ per dag gerekend worden.


                                           Gratis levering vanaf 75€ binnen Belgie
Opgelet: onder de 75€ komt er een kost levering bij wil u die vooraf kennen mail ons uw bestemming.