Foto's: wij gebruiken geregeld foto's van internet of filmpjes om u zo een duidelijk beeld te geven van de soort die u zoekt, ook eigen foto's worden gebruikt. Let erop dat wanneer u een soort besteld, elk dier anders getekend is enz. ook weer afhangend van de soort die u besteld. U krijgt de soort die u besteld. Bij assortiment vissen kan u niet kiezen welke kleur deze vissen komen in assortiment vooraf bij ons binnen wij leveren wat voorhanden is. Uiteraard kan u een voorkeur geven van kleur indien deze voorradig zijn houden we daar rekening mee in de mate van het mogelijke. 
 
Onze leveringskosten willen we zo laag mogelijk houden, gunstig voor de koper. 
De prijs van levering hangt af van de bestemming. U zal merken dat u bij het afrekenen niet op levering kan klikken, u mag dit of doorgeven als extra melding, of mail ons voor meer info. 

Zo zijn bestellingen vanaf 75€ gratis levering in Heel België. Niet geldig voor levering vers zeewater, de dag van levering vers zeewater kunnen er geen vissen geleverd worden bij die bestelling. Meer info mail ons.
Bestelt u slakken of garnalen die kunnen verzonden worden via B post volgende dag garantie u betaald 9€ tot 2 kg. (zolang de tarieven van b post geldig zijn) dit op risico van de koper.
Er zal altijd een warmtepleister bij gerekend worden. Dit is een extra kost van 1.80€


Levering aan huis:

Wij werken met één leverancier, de dag van levering worden de bestellingen ook verpakt, zo krijgt u geen gooi toestanden of komen ze ergens in een depot terecht. Kosten van de levering hangt af van de plaats van bestemming; Wij hanteren steeds zeer gunstige prijzen. 
Dit voor heel de Benelux en daarbuiten.
Leveringen buiten Belgie dienen ALTIJD vooraf betaald via overschrijving. 

Gratis levering aan huis vanaf 75€ bestelling. 
Bestellingen via de webshop aangekocht dienen op voorhand bij levering betaald op de rekening. Leveringen op zaterdagen gebeuren vanaf 07.30 tot 19.30 tenzij anders overeen gekomen. Zorg ervoor dat er zeker iemand aanwezig is, levering op een ander adres steeds vooraf te vermelden. Er worden in geen geval vissen achtergelaten. 

Al onze leveringen aan huis worden levend en in uitstekende gezondheid geleverd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebeuren erna. Het is voor ons onmogelijk om te weten hoe de koper zijn aankoop huisvest. Zorg ervoor dat u de vissen, garnalen enz. juist laat wennen in het water en dat uw waterwaarden ook op punt staan voor uw bestelde vissen. Niet alle vissen genieten eenzelfde huisvesting. Houd hier rekening mee. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de keuze van de koper. Word er bij aankomst een dier dood in het nog gesloten zakje aangetroffen dan word dit gecontroleerd door de koerier en door hem bij op de bon gezet, u krijgt hiervoor een tegoedbon bij uw volgende bestelling. Alle bestellingen worden door ons zelf gecontroleerd voor aflevering aan de koper. Wij laten nooit in geen geval zieke of zwakke dieren vertrekken voor levering. De dag van levering is de dag dat deze ook verpakt worden. Onze leveringen zitten nooit in een depot. Is bij een online bestelling een artikel of dier niet in stock na uw betaling krijgt u dat bedrag terug in een tegoedbon, let erop dat de bestelling min. 75€ moet zijn wil u van een gratis levering aan huis genieten. Is er van uw bestelling iets niet in stock, krijgt u hiervan een mail en kan u nog veranderen om zo uw gratis levering te behouden. Wij werken met een constante stock variatie. Is men op de dag van levering niet thuis, word er een kost van 40€ aangerekend per aanbieding. U krijgt altijd een mail van de dag van levering.
Indien men niet opent de dag van levering, zal men hiervoor een aangetekende zending worden gestuurd met bijkomende kosten voor rekening van besteller. Let erop bestellingen zijn bindend. 


Bij niet of tijdige betalingen per overschrijving zal telkens per herinnering een kost van 12€ worden toegevoegd aan het openstaand bedrag, exl. kost aangetekende zending 9€

AquaClaire behoud zich het recht om klanten die niet aan de voorwaarden voldoen te weigeren, en te blokkeren op onze website.

Algemene voorwaarden:
1. Toepasselijkheid
Deze levering- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle met ons gesloten
overeenkomsten.
2. Totstandkoming overeenkomst
Een koopovereenkomst komt pas tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging van ons aan de
wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt
direct na de bestelling in de vorm van een E-mail. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening
van de koper.
3. Betaling
Betaling dient te geschieden onmiddellijk na factuurdatum. Indien uw betaling niet tijdig ontvangen is,is het mogelijk dat de door uw bestelde artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de
afgesproken prijs. U kunt dan het artikel opnieuw bestellen tegen de dan geldende prijs. Bij niet betaling op de vervaldag (factuurdatum) worden de facturen, van rechtswege en zonder dat hiervoor een aangetekende ingebrekestelling nodig is, verhoogd met verwijl intresten van 10% en een schadebeding van 10%.
De rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd bij geschillen.
4. Levertijd
De bestelde artikelen worden in de regel binnen 3 weken, na ontvangst van de betaling, geleverd. In het
uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt AquaClaire zich ten aller tijden het recht
om, naar keuze van de klant, hetzij voor na-levering te zorgen van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en
prijs, hetzij de koper te voorzien van een tegoedbon voor het betaalde bedrag. Bij niet tijdige levering dient u ons dan ook schriftelijk in
gebreke te stellen. Ongeacht het hiervoor bepaalde, houden wij ons in ieder geval het recht voor van een na-leveringstermijn van 2 maand. Gedurende deze termijn dient de koper de levering alsnog te accepteren.
Zodra de te leveren producten AquaClaire verlaten, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op
de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het
postkantoor worden afgeleverd, blijft het risico eveneens voor de koper, op het moment waarop de producten
tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor. Na een levertijd van meer dan 30 dagen heeft de
klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
Indien de klant vraagt om zijn bestelling enkele weken apart te houden komt er een kost bij van 16€ dit max. 3 weken na zijn bestelling, na deze termijn wordt er een annulatie kost van 16€ extra gerekend.
5. Verzending
Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzending en
verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf
verlaten.
AquaClaire is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
6. Prijzen
De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder
voorbehoud van prijswijzigingen.
7. Reclames
De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan AquaClaire te melden. Reclame ter zake van leveringen dienen binnen 5 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt bij voorkeur schriftelijk aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met
onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis her levering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen een tegoedbon doen toekomen. U kunt
onze klantenservice bereiken via e-mail: claire_aqua@yahoo.be
8. Herroepingsrecht
De koper heeft het recht om binnen vijf dagen na ontvangst van de bestelling de gedane aankoop te herroepen. 
Dit geldt niet voor dieren, producten welke gebruikt zijn, tijdschriften, voeding en testsets. De goederen dienen compleet,
onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden. De verzendkosten komen voor
rekening van de koper. AquaClaire betaalt binnen een periode van 30 dagen na ontvangst en controle van
de retourgoederen het betaalde bedrag terug aan de koper.
9. Retourneren
De goederen dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden.
De verzendkosten komen voor rekening van de koper. Niet gefrankeerde zendingen worden door ons geweigerd.
Voor leveringen onder rembours die worden geweigerd of niet worden opgehaald zonder vooraf aangekondigde
geldige reden, wordt € 40, in rekening gebracht voor de gemaakte onkosten.
11. Buitengerechtelijke incassokosten
Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden.
12. Overmacht
Indien AquaClaire door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen
opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 2 maand heeft geduurd, hebben
beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring en of mail te
ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van AquaClaire wordt verstaan
elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van
haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien
was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de
toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van
een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.
13. Garantie
Met betrekking tot producten van derden is AquaClaire tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij
van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer
van AquaClaire liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot
vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet
verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd,
dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.
AquaClaire is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.
14. Aansprakelijkheid
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor AquaClaire in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet
uitdrukkelijk heeft aanvaard, kan AquaClaire niet aansprakelijk gehouden worden, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van AquaClaire. De klant vrijwaart AquaClaire te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. De aansprakelijkheid van AquaClaire blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat AquaClaire de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door AquaClaire ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
15. Overige bepalingen
In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden. In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van AquaClaire
Alle bestellingen van de website zijn bindend tenzij door ons bevestigd.
Leveringen aan huis worden altijd door de leverancier zelf mee gecontroleerd enkel zijn handtekening is geldig op de bestelbon bij controle van de goederen. Enkel dieren in gesloten verpakking die dood aangetroffen worden zijn vergoedbaar door tegoedbon, na controle bij levering en handtekening van onze leverancier. Niet geldig bij dieren die verzonden worden. 
Reservaties en bestellingen dienen binnen een termijn van 7 werkdagen worden afgehaald, er word bij langere periode een vergoeding van 3.5€ per dag aangerekend. Dit om opslag en plaats te vermijden. Een voorschot word aangerekend van 10% van het aankoop bedrag. 
Zeewater of zoetwater, osmose: AquaClaire kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de kwaliteit van het water, het gebruik ervan enz. 

Wij geven geen garantie op geslacht, nog op de grote van de vissen we maken een schatting maar deze kan afwijkend zijn.

Indien er bij aankomst een dier dood of in slechte conditie wordt aangetroffen, is de handtekening en foto in gesloten verpakking enkel geldig van de persoon die de bestelling geleverd heeft die dag door AquaClaire.

Onterechte laster en eerroof die gerechtelijke gevolgen heeft zal een schadevergoeding van 500€ per dag gerekend worden.


                                                                          gratis
               GRATIS LEVERING AAN HUIS BIJ BESTELLING VANAF 75€ IN HEEL België.


Al onze leveringen aan huis worden levend en in uitstekende gezondheid geleverd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebeuren erna. Het is voor ons onmogelijk om te weten hoe de koper zijn aankoop huisvest. Zorg ervoor dat u de vissen, garnalen enz. juist laat wennen in het water en dat uw waterwaarden ook op punt staan voor uw bestelde vissen. Niet alle vissen genieten eenzelfde huisvesting. Houd hier rekening mee. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de keuze van de koper. Word er bij aankomst een dier dood in het nog gesloten zakje aangetroffen dan word dit gecontroleerd door de koerier en door hem bij op de bon gezet, u krijgt hiervoor een tegoedbon bij uw volgende bestelling. Alle bestellingen worden door ons zelf gecontroleerd voor aflevering aan de koper. Wij laten nooit in geen geval zieke of zwakke dieren vertrekken voor levering. De dag van levering is de dag dat deze ook verpakt worden. Onze leveringen zitten nooit in een depot. Is bij een online bestelling een artikel of dier niet in stock na uw betaling krijgt u dat bedrag terug in een tegoedbon, let erop dat de bestelling min. 75€ moet zijn wil u van een gratis levering aan huis genieten. Is er van uw bestelling iets niet in stock, krijgt u hiervan een mail en kan u nog veranderen om zo uw gratis levering te behouden. Is men op de dag van levering niet thuis, word er een kost van 40€ aangerekend. U krijgt altijd een mail van de dag van levering.Goederen per post verzonden zijn niet onze verantwoordelijkheid maar die van de koper. Wij geven geen garantie op levende aankomst. U kunt altijd kiezen voor levering aan huis, en of afhalen. Enkel garnalen en slakken worden verzonden via B post volgende dag garantie. Er wordt steeds een warmtepleister bij gerekend van 1.80€ Wij zijn niet verantwoordelijk voor de condities van b post. Verzendingen gebeuren enkel op maandag, dinsdag en woensdag. 
AquaClaire kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele afwijkende foto's ter illustratie, juiste lengte van vissen, garnalen enz. of gewichten. We geven daar waar mogelijk een schatting van de vissen enz. deze kunnen soms groter of kleiner zijn. Als de grote sterk afwijkt word u hiervan op de hoogte gesteld.